Welcome   Our Background   General Terms and Conditions
TIPEAS
General Terms and Conditions
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.    De algemene verkoopsvoorwaarden worden bij elke levering, in zijn geheel en rechtsgeldig aanvaard.

2.    Alle klachten betreffende de ontvangen leveringen dienen uiterlijk gedaan binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de leveringen, behoorlijk gemotiveerd, en per aangetekend schrijven, gericht aan TIPEAS – Vincent Ryckaert, België.

3.    De uitvoering door de bvba TIPEAS (hierna “de Consultant”), van de door u (hierna “Opdrachtgever”) gegeven opdracht (hierna “de Opdracht”), en alle daarmee gepaard gaande verbintenissen, betreffen middelenverbintenissen.

4.    De Opdracht wordt aan de Consulant toevertrouwd op niet exclusieve basis. Het aannemen van de Opdracht verhindert de Consultant op geen enkele wijze om gelijkaardige en/of andere opdrachten voor derden te verrichten.

5.    De Consultant kan zich bij de uitvoering van de Opdracht te allen tijde laten bijstaan door één of meer derden, en kan beroep doen op onderaannemers. Enige door de Consultant aanvaarde termijn om de Opdracht uit te voeren is louter indicatief.

6.    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen aangegeven in euro en excl. BTW. De BTW valt ten laste van de Opdrachtgever.

7.    Alle facturen die door de Consultant naar aanleiding van de uitvoering van de Opdracht worden uitgeschreven, zijn kontant te betalen, binnen een periode van 10 werkdagen vanaf de factuurdatum. Alle uitzonderingen hierop dienen schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen te worden. Bij niet-betaling en/of ingeval van laattijdige betaling wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een wettelijke intrest aangerekend, tot de dag der effectieve betaling, overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8.    In geval van niet-betaling op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd worden met 20%, onverminderd alle kosten, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat in gebrekestelling vereist is.

9.    Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de Opdrachtgever.

10.    Het uitvoeren van nieuwe Opdrachten, of verdere gedeelten van Opdrachten, mag geweigerd worden, zo de vorige niet betaald werden.

11.    De annulatie van een Opdracht geeft de Consultant recht op een schadevergoeding van minimum 20% van het bedrag der besteding.

12.    Indien de kredietwaardigheid van een Opdrachtgever een ongunstige wending neemt, houdt de Consultant het recht voor, na gehele of gedeeltelijke levering, van de Opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. In geval van niet voldoening hiervan, of van onvoldoende voldoening, heeft de Consultant steeds het recht de verbintenis in zijn geheel of gedeeltelijk te annuleren.

13.    De Consulant verbindt er zich toe om zich tijdens de uitvoering van de Opdracht, alsook gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan, ervan te onthouden enige Confidentiële Informatie aan derden mee te delen of te gebruiken voor enig ander doel dan voor de uitvoering van de Opdracht. Onder Confidentiële Informatie wordt verstaan alle gegevens die door de Opdrachtgever, onder aanduiding van vertrouwelijkheid, aan de Opdrachtnemer zijn overhandigd, alsook alle gegevens van de Opdrachtgever die uit hun aard of de wijze van mededeling ervan, als inherent vertrouwelijk moeten worden beschouwd. De verbintenissen hierin opgenomen gelden niet voor enige informatie (i) die, zoals door de Consultant bewezen, aan deze laatste reeds bekend was voor de aanvang van de Opdracht, (ii) die de Consultant van een derde, zonder geheimhoudingsverplichting heeft ontvangen, en/of (iv) die de Consultant ingevolge de uitvoering van de wet, een bevel vanwege de overheid of enige rechterlijke beschikking bekend dient te maken.

14.    De aansprakelijkheid van de Consultant is beperkt tot het minste van de volgende twee bedragen: (i) hetzij een bedrag gelijk aan de vergoeding door de Opdrachtgever aan de Consultant naar aanleiding van de uitvoering van de Opdracht betaald, (ii) hetzij een bedrag van 12.500 EUR. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Consultant voor indirecte schade is uitgesloten.

15.    Iedere vordering vanwege de Opdrachtgever dient, om rechtsgeldig te zijn, tegen de Consultant te worden gericht binnen een periode van zes (6) maand vanaf de factuurdatum. De rechtbanken van Leuven zijn bij uitsluiting van iedere andere rechtbank bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat omtrent de uitvoering, niet-uitvoering of interpretatie van de Opdracht zou ontstaan. Het Belgisch recht is, met uitsluiting van iedere verwijzingsregel, van toepassing.

16.    De rechtsverhouding die n.a.v. de Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Consultant ontstaat, is uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden hier vermeld. De Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en bedingen die desgevallend voorkomen op documenten of communicatie vanwege de Opdrachtgever worden voor onbestaand beschouwd, zelfs al worden zij na de communicatie van de factuur aan de Consultant overgemaakt. Afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien zij zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die zowel door de Consultant als de Opdrachtgever voor akkoord zijn gehantekend.